Reneszánsz táncok

Az esztétikai művészeti kompetencia és szociális életviteli kompetencia terülten egyaránt jól alkalmazható ez az oktatási forma. Ezeken az órákon a tanulók nemcsak a kortörténettel, annak zenei szokásaival, jellemző zenei jegyeivel ismerkedhetnek meg, hanem az adott korra jellemző tánclépésekkel is. Megismerkednek a táncok, zenék keletkezésének történetével, megértik a kor zenei sokszínűségét. A táncokat személyes élményként megélik, koreográfiákat tanulnak. A reneszánszkor viselkedési kultúrájának megértésén keresztül saját életük viselkedés és szokás kultúrája, társas kompetenciája is fejlődik

A művészetoktatásban a hangszeres órákon gyakran tanulnak a növendékek reneszánsz táncokat, ezeken a foglalkozásokon megérthetik, és saját élményként átélhetik a kor szellemében íródott zeneműveket. Így válik a tananyagközpontú hangszertanítás tanuló által megélt, átélt élménnyé, amely még teljesebbé teszi zenei oktatását, és mindemellett ismeretanyagának és érzelmi kompetenciájának fejlődését is elősegíti.

A szociális és életviteli készségek és kompetencia terület mellett az esztétikai és művészeti kompetencia területen is eredményesen alkalmazható. Az egymásra figyelés, a tolerancia, a másik megértése, elfogadása, a saját készségek és képességek fejlődése mellett a zenei hallás, esztétikai érzék, a művészetek iránti fogékonyság sokkal intenzívebben fejleszthető saját élményeken, tapasztalatokon keresztül.

A szülők bevonása a sikeres nevelés, fejlesztés alapja, ezért fontosnak tartjuk az esetenkénti együtt tartott foglalkozást a szülőkkel, barátokkal, ismerősökkel, táncház keretében.

A bemutatott jó gyakorlat minden olyan tanulócsoportnál alkalmazható (általános és középiskola), ahol a reneszánszkor hangulatának jobb megismerése, az élményszerű átélése a cél. Az iskolánk által készített DVD öt reneszánsz táncot mutat be, melyet a tanítási órákon a pedagógus a csoport összetételét és igényeit is figyelembe véve bővítheti a tanulók ismereteit. A foglalkozásokon résztvevők a meglevő tudásanyagot kiegészítve élményszerűen találkoznak a kortörténettel, kreatívan használják és továbbfejlesztik az e témakörben szerzett információikat. Ezáltal szociális és életviteli készségeik és kompetenciáik mellett az esztétikai és művészeti kompetencia területen is fejlődés történik.