TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024

Szakmai beszámoló

Teleki-Wattay Művészeti Iskola

2013 Pomáz, Templom tér 3.

"...a zenével való nevelés a legkiválóbb, mivel a ritmus és a harmónia a legmélyebben érintik a lélek középpontját, méltóságot és nagyszerűséget kölcsönözve annak." (Szókratész)

Napjainkban folyamatosan változik a társadalmi, kulturális-gazdasági környezet melyben élünk. Ezt támasztja alá a gyermekek idegrendszeri fejlődésének megváltozása, aminek az egyik oka az elmúlt évtizedben végbement technikai forradalom. Átalakult a hétköznapi tevékenységeik struktúrája, a szüleikkel, embertársaikkal való kommunikációs szokások, szerepek megváltoztak. Nekünk, pedagógusoknak képesnek kell lenni arra, hogy mérni, érzékelni tudjuk ezt a változási irányt, kezelni és alkalmazkodni kell ezekhez pedagógiánkkal, tanítási formáinkkal is.

Ezeket a változásokat azért fontos és szükséges felmérni, mert ha időben nem reagálunk, nagy szakadék keletkezhet a pedagógia, az oktatás és a tanulói, szülői, fenntartói igények között.

A Teleki-Wattay Művészeti Iskola pedagógusai elkészítették Pomáz oktatási intézményeivel közösen a "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben /.TÁMOP-3.1.4." című Uniós pályázatot. Ebben vállaltuk, hogy tantestületünk jelentős része továbbképzéseken vesz részt, hogy elsajátítsa az új tanítási módszereket és a sajátos nevelési igényű gyermekekkel való foglalkozás metodikáját, technikáját. Ez egy kiemelt feladat számunkra, mivel ilyen típusú munkában még nem vett részt művészetoktatási intézmény. Nagy felelősséggel dolgoztunk ebben a témában, célunk volt példaként, jó gyakorlatként szerepelni a kompetencia alapú oktatás szolgáltatói kosarában.

Iskolánkból a pályázatban közvetlenül egy szakmai vezető irányításával 6 bevont pedagógus, 61 növendék vett részt, melyből csoportos foglalkozás keretében 2 szolfézscsoport volt: az 1/c és a 2/a osztály, összesen 24 fővel. A többi bevont tanuló az egyéni oktatási rendszerben vett részt a pályázat megvalósításában.

A pályázat eredményeképpen referencia intézmény címre pályázik az iskola, ami azt jelenti, hogy saját innovációját bemutathatja, árulhatja más intézmények számára, ezzel is segítve a fenntartó iskolára fordított anyagi támogatásán.

Programcsomag adaptáció és fejlesztés jó gyakorlattá a művészeti iskolákban

A Teleki-Wattay Művészeti Iskolában tanító tanárok mellett más alapfokú művészetoktatási intézményben oktató pedagógusok is érzik a tanítási módszerek megújításának szükségességét. Az általános iskolai és középiskolai intézménytípusra kidolgozott programcsomagok, modulok nem voltak használhatók praktikusan a művészeti iskolákban az egyéni tanítási órák keretében.

A TÁMOP 3.1.4. pályázatban nyertes művészeti iskolák összefogtak, különböző programcsomagok kialakítását vállalták a pályázati évben. Kidolgoztak több olyan "saját" programot, ami színesebbé és eredményesebbé teheti ezen iskolák nevelési - tanítás módszertani kínálatát, mely elemeit esetleg az általános és középiskolák is átvehetnek. A munka alapjai a művészeti iskolákban tanító tanárok tapasztalataira épültek. Az így kialakított programcsomagokat természetesen a jövőben adaptálni lehet, és bemutatni, használni jó gyakorlatként a következő években.

A "kulcskompetenciák" témában minden területen létjogosultsága van a művészeti iskolák tapasztalatainak, ezeket a lehetőségeket közösen fogalmaztuk meg:

1. Az anyanyelven folytatott kommunikáció

Jelentős szerepe van a szín- és bábművészet területén, az alkalmazott grafika (pl. reklám-készítés, multimédia nyelvezete), néphagyományok továbbélése a néptánc tanszakon, illetve a zenei anyanyelv elsajátításakor.

2. Digitális kompetencia

Számítástechnika használata a zenei oktatásban: hangzó anyagok szerkesztése, bemutatása, zenei formanyelv oktatása, szerkesztése, szolfézs-oktatás, táncművészet: gyűjtések bemutatása, koreográfiák bemutatása, elkészült produkciók digitalizálása oktatási célból, szín-bábművészeti ág: önértékelés segítése, régebbi előadások bemutatása, képző és iparművészet: archiválás, újszerű technikák oktatása, művészettörténet oktatásának segédanyaga, tananyag fejlesztés minden művészeti ágban.

3. A tanulás elsajátítása

Minden művészeti ágban fontos. A tanulás tanítása, összefüggések, memória, önismeret, önkifejezés, stílusok ismerete, eligazodás a művészeti korszakok stílusjegyeiben, a tanács elfogadása. A művészeti nevelés egyik legfontosabb sajátja a kitartó, elmélyült, hosszú távú eredményekkel kecsegtető munkavégzés elsajátítása, a kritika tűrés kialakulása, a kreativitásra nevelés.

4. Szociális és állampolgári kompetenciák

Együttesekben, művészeti csoportokban a közös munka, egymásra figyelés, majd a későbbiekben különböző művészeti egyesületekben való munka. A konfliktus-tűrés, a kooperatív tanulás, a szociális érzékenység, a másság elfogadása, tolerancia a művészeti nevelés minden ágában jelentős szereppel bír.

5. Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia

Különösen a zenei képzésben nagyon fontos lenne az improvizáció elsajátítás, szín-báb ágon helyzetgyakorlatok, táncművészet improvizáció, képző és iparművészet ötletkidolgozás.

6. Kulturális tudatosság és kifejezőkészség

Fontos a saját nemzeti zenei, művészeti kultúra megismerése, megőrzése változatos, gyermekközpontú módszerekkel. A lisszaboni dokumentum egyik legfőbb eleme, a kulturális sokszínűség értékeinek képviselete, mely minden művészeti ág sajátja.

7. Sajátos nevelési igényű gyermekek részére

Komplex művészetterápia kialakítása intézményi szinten, esetleg régióra is érvényes hatással. A művészeti nevelés kiemelkedő szerepet játszik ebben, csökkenti a gyerekek kudarcélményét, számos kiváló példa bizonyítja akár az értelmi sérült és ép értelmű, akár az érzékszervi vagy végtag fogyatékos és ép gyermekek közötti együttműködés áldásos voltát.

A pomázi Teleki-Wattay Művészeti Iskola - számos művészetoktatási intézménnyel együtt - felismerte a művészet hatását a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében, (autizmus, diszlexia, diszgráfia, magatartászavar, személyiségfejlesztés, tanulásfejlesztés, összefüggések átlátása, .........) ezért a komplex művészetterápia felé indult az iskola saját innováció keretében. A tanárképző intézményekben tanáraink ilyen típusú képzésben nem részesültek, ezért szerettük volna, hogy tudásunk ebben az irányban bővülhetne. A TÁMOP 3.1.4. pályázat kiemelt prioritásként lehetőséget biztosított az ilyen irányú fejlődésre, melynek következményeként a pedagógiai programunkba és az iskola egyéb alapdokumentumaiba beépülhetett ez a fajta kínálat is, természetesen a hozzátartozó értékelési rendszerrel.

A művészeti nevelés sokat tehet a különböző szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek neveléséért is. A szociális különbségek tűrésének megtanítása, az un. újgazdag gyermekek érzékennyé tétele elesettebb kortársaik iránt, hatalmas kihívást jelent korunk pedagógusai számára. A művészeti nevelés a csoport munka, az együtt végzett tevékenységek sokasága miatt erre a feladatra kiválóan alkalmas.

Szakmai előrehaladásunkat nagyban segítették az Educatio KHT. által szervezett konferenciák, melyet a pályázatban nyertes művészeti iskolák részére szerveztek. Ezen a konferenciákon tájékoztatást kaptunk, hogy miként tudjuk a vállalt feladatainkat teljesíteni egy olyan pályázatban, aminek kiírásában nem vették figyelembe a művészeti iskolák sajátos tanmenetét, tanóráinak gyakoriságát.

A művészeti iskolák szakmai vezetői elfogadtak egy eljárásrendet, mely a sajátos tanügyi nyilvántartások és dokumentumkezelésekre vonatkozik ebben az intézménytípusban. Kidolgozták és meghatározták az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kulcskompetenciák főbb területeit.

A szociális kompetencia csomagok megírói csoportos órákra dolgozták ki ezeket a modulokat, mi pedig nagy százalékban egyéni órákon találkozunk növendékeinkkel. Azonban programot megismerve, azt átalakítva, áttranszponálva iskolánkban a SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA területen az alábbi három moduladaptáció valósult meg:

 1. Modul-adaptáció az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára

Zeneművészeti ág, 2.-10. évfolyam.

A modul címe: Testi-lelki - szellemi adottságok

A teljesítmény-szorongás oldása: "Lámpaláz"

 1. Modul-adaptáció az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészeti ág, 2.-10. évfolyam.

A modul címe: A zene kapujában "Bábok, babák" hangverseny látogatás

 1. Modul-adaptáció az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára

Zeneművészet, szolfézs tanszak 1.-2. évfolyam

A modul címe: "Varázskapu" Mozart: Varázsfuvola című opera megismerése

Az Esztétikai-művészeti tudatosság kulcskompetencia; szociális, életviteli kompetencia területen egy modul kidolgozására került sor, a modul címe:

"A reneszánsztánc, mint személyes élményként megélhető, viselkedés-kultúrahordozó"

Ennek a modulnak a megvalósítása során készült egy oktató DVD, melyen tanítványaink reneszánsz táncfajtákat mutatnak be oly módon, hogy a filmet megnézve bármilyen oktatási rendszerben tanulók megtanulhatják és előadhatják ezeket a táncokat, mellyel tovább bővíthetik az erről a korról megszerzett tudásukat.

A sajátos nevelési igényű gyermekek számára kidolgozott 2 darab 6 alkalomra szóló moduláris oktatási programunk címe:

 • Sajátos Nevelési Igényű gyermekek zenei nevelése Orff hangszerek segítségével

7-9 éves tanulók részére

 • Sajátos Nevelési Igényű gyermekek zenei nevelése Orff hangszerek segítségével

10-12 éves tanulók részére

Mindegyik moduladaptációnk, modulfejlesztésünk és a moduláris oktatás formában kifejlesztett moduljaink egyaránt használhatók az alapfokú művészetoktatási intézményeken kívül az általános iskolai és a középiskolai oktatási rendszerben is.

Jó gyakorlatok

Az Educatio Kft honlapjára feltöltöttünk 13.darab jó gyakorlatot, melyeket iskolánkban fejlesztettünk ki, és mintaként tudjuk kínálni más intézményeknek. A jó gyakorlataink címei:

Ø "Zene-Bona" - "Zenebölcsi" foglalkozások

Ø "Életre kelt képek" - összművészeti performance

Ø "Látható hangok - táguló világ"

Ø "Zeneovi" foglalkozások a zeneiskolában

Ø Autista gyermekek furulyaoktatási módszerei, tapasztalatai

Ø Az improvizáció jelentősége és használata az alapfokú zeneiskolában

Ø Együtt a zenében és a művészetekben - Az aranykulcs

Ø Fuvola együttes

Ø Fúvószenekar működtetése, hangszerelés kottaszerkesztő programmal

Ø Művészeti iskolák pályázati lehetőségei és tapasztalatai

Ø Nemzetiségi együttes működése, kottaanyagának létrehozása

Ø Reneszánsz táncok

Ø Zenés diákszínpad

Bővebb információkat ezekről az innovációinkról az https://kosar.educatio.hu/index.php/intezmenyi_innovacio/jo_gyakorlatok/1280054079.edu című honlapon lehet olvasni.

TÁMOP 3.1.4. pályázatban előírt intézményi szintű kötelező és ajánlott pedagógusok számára tartott továbbképzések adatai

A Teleki - Wattay Művészeti Iskola két vezetője teljesítette a projektben előírt kötelező 2-szer 30 órás vezetőképzéseket, melyek címei:

 • Változás menedzsment és projektmenedzsment,
 • Új oktatásszervezés az intézményekben

Előírt és megvalósult tantestületi továbbképzések

 • A tantestület 28 tagja részt vett az "Új tanulásszervezési eljárások" továbbképzésben.
 • A tantestület 35 fővel a "Professzionális tanári kommunikáció" továbbképzésen volt.

Előírt és megvalósult tanári továbbképzések

 • 20 fő vett részt "Projektmódszertan" képzésen.
 • 20 fő volt "Kooperatív oktatás" továbbképzésen.
 • 4 fő az "Sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelésére" felkészítő képzésen vett részt.

Szakmai napok

Teleki-Wattay Művészeti Iskola, TÁMOP 3.1.4. pályázatában

Innováció, saját fejlesztések, művészetoktatás az alapképzésben témakörben intézményünkben öt szakmai napot szerveztünk.

A kompetenciafejlesztés a művészeti képzés alapja. A művészeti képzés tapasztalatait, eszközeit, az intézményben felhalmozódott jó gyakorlatokat, egy műhelyfoglalkozásokból, és a pedagógiai projektekből álló fejlesztési projekt keretében, a horizontális tanulás, tudásátadás eszközeivel kívántuk átadni a település alapfokú közoktatási intézményeinek négy alkalommal. Az utolsó szakmai napunkat a következő tanévben bemutatandó zenés színdarab megismerésével, a drámajáték, a zenés színjátszás jelentőségének megismertetésével tartottuk növendékeink körében, a nyári művészeti táborunkban, Zamárdiban.

 • Település szintű szakmai nap, 2009. december 5.

Ø Benedek Elek Mesefesztivál

 • Település szintű szakmai nap, 2010. május 20.

Ø SNI módszerek bemutatása, a város iskoláiból küldött SNI-s gyermekekkel tartott foglalkozások záró bemutatója, előadás, műhelymunka, mentorálás, KOKAS KLÁRA zeneterapeuta módszerének megismerése

 • Szakmai nap, városi szintű program 2010. május 22.

"Kezdetek és Mesterek" improvizációs témahét lezárása, mentorálás, műhelymunka, előadás, koncert

 • Szakmai nap, 2010. május 27.

"Szociális és esztétikai kompetenciák kapcsolódási pontjai" városi és európai partnerintézmények bevonásával, tanácsadás, tapasztalatcsere, műhelymunka

 • Szakmai nap, 2010. június 30.

Ø Zenés színjátszás jelentősége, gyakorlata az intézmény életében, MŰVÉSZETI TÁBORUNK záró napja, bemutató hangverseny rendezése Zamárdiban

A TÁMOP 3.1.4. pályázat intézményi fenntarthatósági terve

A Teleki-Wattay Művészeti Iskola nevelőtestülete a pályázat szellemében átdolgozta és elfogadta az intézmény Pedagógiai Programját, melybe hangsúlyozottan bekerültek a kompetencia alapú oktatási, nevelési célok, az újfajta oktatási módszerek. A sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelésére vonatkozó gondolatok határozottabban kerültek megfogalmazásra. Ennek szellemében az iskolai alapdokumentumok: a Házirend, a Szervezeti és működési szabályzat és az Intézményi minőségirányítási program is átdolgozásra került. Kidolgozásra került az iskola Infokommunikációs stratégiai terve is. Ezeket a dokumentumokat megismerte és elfogadta az intézmény szülői munkaközössége, az iskolaszék és a diákönkormányzat.

Az iskola megújult honlapján folyamatos tájékoztatást adunk az iskolánkban folyó kompetencia alapú oktatási fejlesztésekről, eredményekről, programokról.

A pályázat eredményeképpen a következő években iskolánk munkatervében szerepelni fog egy három hetet meghaladó projekt, melyet a település intézményeivel közösen szeretnénk megvalósítani. A projektek témáit mindig az adott tanév elején közösen alakítanánk ki.

Intézményünkben a témahét oktatási módszert tudatosabban alkalmazzuk a jövőben, a tanév elején a diákok kéréseit, észrevételeit figyelembe véve a pedagógusok közösen alakítják ki a témahét témáját, programját. Ezzel a módszerrel az iskola minden pedagógusa és növendéke együtt tud élményszerűen dolgozni, ismereteket, készségeket, kompetenciákat fejleszteni.

A sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelését Orff hangszerekkel moduláris formában szeretnénk folytatni, ahová a város minden intézményéből várunk gyermekeket. Ennek a programnak a megvalósításához szükséges, hogy az iskola fenntartója 2 órával megnövelje az iskola órakeretét.

A Teleki-Wattay Művészeti Iskola melyet Pomáz város önkormányzata hívott életre, a megújult oktatási módszerekkel szeretne továbbra is működni olyan a szellemben, amelyet a helyi gyermekekkel, szülőkkel, lakosokkal együtt az iskola nevelőtestülete elmúlt 18 évében kialakított.

A korszerű, kiváló tantestülettel és hasonló tárgyi és szakmai feltételekkel működő iskola Pomáz város oktatási intézményeivel közösen Pomáz város lakóinak megelégedésére szeretne működni. Az intézmény szeretné megőrizni és fejleszteni országos és külföldi hírnevét.

Pomáz, 2010. július 21.

Polányiné Takács Judit szakmai vezető

<p>Ide írhatsz...