INPLUDI

INPLUDI (INtegration, PLUrality, DIversity)

A tanulási és beilleszkedési nehézségekkel küzdő, speciális nevelési igényű (Special Education Needs=SEN) tanulók segítése volt az eredeti cél. Az Európa különböző részein kialakult gyakorlat összehasonlítása, közös módszertani eszköztár kifejlesztése.

A program igyekszik felölelni a hátrányos helyzet valamennyi formáját: bevándorlók, eltérő nyelvi és kulturális háttér, nemzeti és etnikai kisebbségek, egészségügyi problémák, fogyatékkal élők, szociálisan hátrányos helyzet, stb.

Mint másodlagos, vagy járulékos cél, természetesen jelen van az is, hogy a projektben részt vevő tanárok európai látóköre szélesedjen, fejlődjön idegen nyelvi kommunikációjuk, tegyenek szert ismeretekre és készségekre a korszerű technikai eszközök használatában.

Projektünk idén júniusban befejeződött.

A célok megvalósulását több területen is értékelhetjük, a különleges nevelési igények természete szerint:

  • A nemzetiségi tanulók segítése terén az eredmények kiválóak: a hangszerválasztásnál messzemenően figyelembe vesszük a saját kultúrájuknak megfelelő hangszer tanulása iránti igényt. Hagyományaik ápolását lehetőleg az adott nemzetiségből származó tanár irányítása alatt működő együttesekben segítjük. Pomázon ez leginkább a szerb nemzetiség esetében jellemző, mivel talán ők kötődnek legerősebben eredeti hagyományaikhoz (sokuk a családi érintkezésben ma is a szerb nyelvet használja), és többnyire ebben a csoportban fordulnak elő bevándorlók is. Saját zenei hagyományaik mellett természetesen a magyar és az európai zenekultúrával is megismerkednek. A csoportos elméleti órákat úgy osztottuk be, hogy azokon a késő délutáni órákban a budapesti szerb iskolából hazaérkező tanulók is részt tudjanak venni, és hogy a csoportokban a magyar gyerekek mellett mindig legyen olyan, magyarul jól beszélő szerb tanuló is, aki az esetleges nyelvi nehézségekben segíteni tud. Hasonlóképpen a pilisszentkereszti szlovák nemzetiségű növendékek számára is lehetővé tesszük, hogy zenei tanulmányaikban kiemelt helyet kapjon saját nemzeti zenéjük. Az ottani tanítványainkból alakult "Tót party" (szlovák zenét játszó kis létszámú hangszeres együttes) évek óta sikerrel szerepel különböző rendezvényeken.
  • A tanulási nehézségekkel küzdő növendékek esetében azt találtuk leginkább célravezetőnek, ha olyan zenei területre irányítjuk őket, ahol ezek a problémák kevésbé akadályozzák előrehaladásukat (pl. népi ének), és az ezáltal nyert sikerélmények sarkallják őket "magasabb csúcsok leküzdésére" is. Kiemelkedően eredményes az ilyen, valamint a viselkedési-beilleszkedési zavarokkal küzdő tanulók bevonása különböző csoportos zenei tevékenységekbe, mindenekelőtt a zenés színjátszásba.
  • Súlyosabb egészségügyi problémák ritkán fordulnak elő iskolánkban, a velük való foglalkozás azonban a projekt kiemelt feladata, és ezen a téren igen sokat köszönhetünk a projekt által nyert tapasztalatoknak. Egy halláskárosodott növendékünk esetében például kimondottan jótékonynak bizonyult a közösségben való zenetanulás. Egy gyengénlátó tanulónk számára speciális anyagokat és egyéni tantervet készítettünk. Az ilyen esetekben különösen fontos a projektmunka során kitalált "INPLUDI tanári team" működése: a problémás gyereket tanító szaktanárok (hangszeres tanár, szolfézstanár, együttesvezető) rendszeresen kicserélik tapasztalataikat, és közösen határozzák meg a követendő utat.
  • A szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára a zeneiskola Térítési díj-rendeletében igyekszünk segítséget nyújtani. (A zeneiskolai képzés törvényileg térítés-köteles: a tanulók - életkortól függően - az egy főre eső szakmai költségek 10-30 %-át kötelesek megtéríteni. Nálunk ez 6-18 éves tanulók esetében kb. évi 15 ezer, míg 18-22 éveseknél 45 ezer Ft.) Deklarált célunk, hogy átmeneti vagy tartós anyagi nehézségek miatt egyetlen gyerek se kényszerüljön lemondani a zenetanulásról, ha arra igénye van. Ezért lehetőségeinken belül különböző kedvezményekkel (részletfizetés, részleges vagy teljes díjmentesség) támogatjuk a rászorulókat. Ennek köszönhetően még nem volt olyan növendékünk, aki pusztán anyagi okokból kényszerült volna a zenetanulás feladására.

Valódi közös programokról - a projekt jellegéből adódóan - nemigen beszélhetünk, inkább közös projekt-termékekről, amelyeket majd az 5. pontban ismertetek. A projekttalálkozókhoz kapcsolódva azonban az intézmények általában igyekeztek valamilyen iskolai rendezvényt szervezni, ami részben, vagy egészen az INPLUDI témához illeszkedett. Ezek között talán közös programnak lehet tekinteni azt a kiállítást, amelyen a partnerintézmények egy-egy kb. egy négyzetméteres tablón bemutatták országukat a helyi iskola diákjainak. (Kassel, 2003. június)

A Pomázi Zeneiskolában megvalósult programok:

Kiállításon mutattuk be az iskola európai kapcsolatait, köztük az INPLUDI- partnerséget is. (2002.)

Gyerekrajzok készültek a "Mit jelent számunkra a különbözőség" témában. (2003. ápr.)

Kiállítást rendeztünk a fenti témában a partnerintézmények diákjai által készített tablókból. (2003. okt.)

Bemutattuk Dés László - Geszti Péter: A dzsungel könyve c. musical-jét. (100%-ig "élő" előadás, a szereplők és a zenekar tagjai a Pomázi Zeneiskola növendékei.) (2004. jún.)

Az egyéni mobilitások gyakorlatilag a projekttalálkozókban valósultak meg. Ezek konkrét eredménye a projekt szempontjából mindig az elkövetkező feladatok meghatározása volt. Többször előfordult ugyanis, hogy ilyen vagy olyan okokból el kellett térni az eredeti elképzelésektől, és ilyenkor a projekttalálkozón vitattuk meg, és hagytuk jóvá (közösen) az új terveket.

Első közös projekt-termékünk a 2001. őszén elkészült video-bemutatkozás volt: minden résztvevő iskola 5-10 perces videó montázsban adott képet magáról, amit aztán a koordinátor intézményben közös videokazettán összesítettek.

Még ugyanabban a tanévben elkészült egy közös Power point prezentáció is, amelyen az egyes országok oktatási rendszere, valamint a különleges nevelési igényű tanulókkal való foglalkozás módja volt látható. (Megtekinthető a projekt web-lapján.)

A második projekt-év terméke a "Reception plan" (Befogadási terv). Ez tulajdonképpen egy pontosan megtervezett feladatsor, amelynek célja az iskolába újonnan érkező hátrányos helyzetű tanulók problémáinak mind teljesebb feltérképezése, és beilleszkedésük segítése. (Szintén megtalálható az INPLUDI web-lapon, valamint a "honosított" változatok az egyes intézmények web-lapján.)

2003. tavaszán született meg a projekt saját web-lapja: www.angelfire.com/super2/inpludi

A résztvevő iskolák tanulói (a "befogadó oldal") posztereket készítettek a "Mit jelent számunkra a különbözőség?" (What's diversity for us?) témában. A poszterek annyi példányban készültek el, hogy azokat egyidejűleg az összes partneriskolában be lehetett mutatni. (A Pomázi Zeneiskola is rendelkezik belőlük egy-egy példánnyal.)

Minden iskola létrehozott egy-egy produktumot a különbözőség - befogadás - barátság témában. Ez többnyire egy-egy könyv + hozzá kapcsolódó munkafüzet volt. Az eredeti elképzelés szerint egy katalán nyelven megjelent mese (címe: "El parreu") lett volna a feldolgozandó téma mindenkinek, az iskolák ehhez készítettek volna saját nyelvükön munkafüzetet. A Pomázi Zeneiskola - profiljából adódóan - azt vállalta, hogy a meséhez kapcsolódó dalok komponálásával, hangszerelésével, kottázásával és felvételével járul hozzá a közös munkához. (Azért választottuk volna ezt a megoldást, mert egy olyasfajta foglalkoztató munkatankönyv, amilyenben a partneriskolák megállapodtak - és amelynek "prototípusa" a koordinátor iskolában már készen is volt - nem illeszthető a zeneiskola oktatási programjába, a könyvhöz kapcsolódó zenei anyag kidolgozása viszont igen, és azt a többi intézmény is jól tudta volna hasznosítani a téma iskolai feldolgozása során. Közös megbeszélés eredményeképpen végül úgy döntöttünk, hogy minden iskola önállóan választja ki az INPLUDI gondolatkörhöz illeszkedő sztorit, és a feldolgozás módját. Az elkészült megoldások elég széles skálán mozogtak: Szicília például az eredeti elképzeléshez (könyv + munkafüzet) tartotta magát, de témául a Pinokkiót választotta, Észak-Olaszországban a fehér és fekete bárányról szóló mesét dolgozták fel (Bianchina e Nerina) készítettek, a romániai iskolában maguk a diákok - egy érettségiző osztály - írták meg a mesét, készítették az illusztrációkat, és szerkesztették a könyvet és munkafüzetet. A bolgár partneriskola egy népmese színpadra állításával oldotta meg a feladatot - a mintegy 15 perces előadás videó-felvételét valamennyi résztvevő megtekinthette a Kassel-i projekt-találkozón. Elöadóművészeti iskola lévén mi is a színpadi megoldás felé fordultunk: úgy döntöttünk, hogy programunkba illesztjük a közösségi befogadás - elutasítás nagy drámáját, Kipling: A dzsungel könyve c. művét. Mivel ennek létezik hazánkban ismert zenés színpadi feldolgozása (Dés László és Geszti Péter munkája), ezt állítjuk színre. Minthogy azonban ez rendkívül nagy munkát igényel, a bemutatóra csak a következő tanévben került sor. (A mintegy másfél órás előadás videofelvétele megtalálható a Pomáz TV archívumában. A színlap egy példányát mellékeljük.) A koordinátor intézmény a diákok által készített poszterek (What's diversity for us?) felhasználásával mutatós falinaptárt készített. (Egy példányát mellékeljük.)

Az észak-olasz partneriskola tanárai - egy másik futó Comenius 1. projektjükből ("APRI") kiindulva - készítettek egy kérdőívet, amelyen a tanárok hozzáállását próbálták megszondázni a különleges nevelési igényű tanulókkal kapcsolatban. A kérdőívet minden INPLUDI partneriskola tanárai kitöltötték, az eredményeket a készítők Power Point prezentációban mutatták be. (Sajnos a kérdések szövegezése nem volt elég egyértelmű, így a kialakult kép nem ad megbízható információt. A kérdőív angol és magyar változatát mellékeljük, a Power Point összesítés honlapunkon megtekinthető. (www.pomazene.hu)

A Pomázi Zeneiskola kezdeményezésére minden partnerintézmény hangfelvételt készített diákjaival 2-2 általuk kiválasztott dalból, ami a projekt témájához kapcsolódik. A felvételeket Pomázon közös CD-vé szerkesztettük, valamint elkészítettük a dalok szöveges kottáit is, amelyeket (néhány fényképpel, egy helyen web-kamerás mozgóképpel, és rövid angol fordításokkal kiegészítve) a CD-re "Bonus track"-ként írtunk fel. (A CD egy példányát mellékeljük.)

Méhes Imre projektvezető.

Nemcsak a projektben részt vevő tanárok munkájára volt hatással, hanem mindenkiére, akinek osztályába speciális oktatást igénylő diák jár.

Találkozóink és közös munkáink arra biztattak minket, hogy a problémára fókuszálva eredményeket érhetünk el olyan területeken is, ahol eddig csak fáradságos munkával haladhattunk. Új didaktikai anyagot állítottunk össze (pl. gyengén látók számára nagyított kivonatok), és tematika szerint csoportosítva összeállítottunk egy olyan gyűjteményt, mely alapfokon a meglévő iskoláknál sokkalta nagyobb és színesebb anyagot kínál, így növelve a lehetőséget a "testre szabott" tanmenet megválasztására.

A bevándorlók oktatásával kapcsolatos integrációs-pedagógiai tapasztalatot is hasznosítani tudtuk: a Szerbiából menekült, és magyarul alig tudó növendékünket olyan csoportba osztottuk be, ahol szintén szerb anyanyelvű, de magyarul már kiválóan beszélő társa segítségére lehetett úgy a kezdeti nyelvi nehézségek, mint a közösségbe való beilleszkedés terén.

Ez az integráló törekvés sokszor nem is konkrétan szakmai-módszertani, hanem iskolaszervezési feladatként jelenik meg, és mindig eredményes: bármiféle handicap esetén a közösségi tevékenységben való részvétel pozitív hatással van a személyiségre.

Méhes Imre projektvezető.

További értékes tapasztalat, hogy a problémás tanulók útját eredményesebben lehet egyengetni, ha az őket tanító tanárok szorosabban együttműködnek ezen a téren, és ezt a feladatot csapatmunkaként végzik.

Méhes Imre projektvezető.