I

"ADAMEST"

Hasonlóságok és különbözőségek a mediterrán országok    és a kelet európai országok között


A Pomázi Zeneiskola a keresőprogramon keresztül jutott el ehhez a projekthez, melyben hat ország tanulói, tanárai dolgoznának együtt: Olaszország (koordinátoriskola), Portugália, Lengyelország, Románia, Románia, Bulgária, Görögország, Törökország és Magyarország.

Az ADAMEST mozaikszó az angol nyelvű projekt címéből alakult, "AFFINITES AND DIVERSITIES AMONG THE COUNTRIES OF MEDITERRANEAN AREA AND EAST EUROPE"

Európa változik. Mi valamennyien autonóm országok vagyunk, és arra készülünk, hogy egy közösséget alkossunk. Meg kell tartanunk nemzeti sajátosságainkat, hogy azokat egymással megismertetve, megosztva gazdagítani tudjuk egymás kultúráját. Ismernünk kell egymás problémáit is, azokra megoldást akár közösen keresni, "több szem többet lát" elv alapján.

A projektről szóló közös elképzeléseink szerint minden résztvevő iskola megmutatja saját specifikumait, az iskolai életet, az iskolán kívüli tevékenységeket, beleértve a viselkedés-kultúrát, a szabadidős tevékenységeket is. Megismerkednének egymás lakóhelyével, azok szépségeivel, az ott lakók életével, problémáival.

A projektben való részvétel a Pomázi Zeneiskola számára nagy jelentőségű abból a szempontból, hogy tanáraink és diákjaink nemzetközi együttműködést igénylő közös munkába kapcsolódhatnak be. A csapatmunka erősödése, egy-egy feladat megoldásának képességközpontú megközelítése javára szolgál egész iskolai munkánknak.

KONKRÉT CÉLJAINK

 • A projektben résztvevő tanulók saját hazájuk értékeinek és kulturális gyökereinek szélesebb megismerése, és megismertetése a többi ország diákjaival.
 • A partner országok kulturális, szociális és gazdasági különbözőségének megismerése.
 • A diákok önismeretének fejlesztése.
 • A tanulók képesek legyenek a csoportosan végzett, kreatív alkotómunkára.
 • A magyar zenei kultúra terjesztése, és a partner országok tradicionális zenéjének megismerése.
 • A zenével való ismerkedés összekötése az egyetemes kultúrával, a szolfézsórák színesebbé, érdekesebbé tétele
 • Növelni a diákok és tanárok interkultúrális és kommunikációs képességeit, növelni a motivációt a nyelvtanulás iránt.
 • A megszerzett információk átadása idegen nyelven, a modern kommunikációs eszközök igénybevételével, és azok kezelésének magabiztos használatára ösztönözni.
 • A megszerzett tudás széles körben terjeszteni hazai környezetben.

VÁRHATÓ HATÁSOK

 • A diákok motiválására szolgáló módszerek bemutatása, használata iskolánkban, majd eredményességtől függően a pedagógiai programba való bekerülése lehetséges, sőt elvárható.
 • Minőségfejlesztő módszerek bevonásával csoportok létrehozása, melyek terveznek és ellenőriznek különféle folyamatokat, mint
 • a partnerekkel való kapcsolattartást, kommunikációt
 • a programban megbeszélt határidők betartását
 • a tanulási nehézséggel küzdő diákok bevonását a projektmunkába
 • a különböző projekt tevékenységek egységbe rendezését, tanmenetbe illeszthetően
 • a projektmunka során keletkezett tudás megtartására és terjesztésére szolgáló tevékenységek megszervezését
 • a kommunikációs technológiák szakszerű használata készség szinten diákok és tanárok körében egyaránt
 • Családok bevonása a kutató, ismeretterjesztő munkába a diákokon keresztül. A szűkebb és tágabb környezet megkeresése a kutatási munka folyamán, adatközlők felkutatása.
 • A városban lévő intézmények bevonása a projektmunkába, közös rendezvények tartásával.
 • A helyi önkormányzat támogatásával közös információs lap szerkesztése szűkebb lakókörnyezetünkről, majd ennek terjesztése.
 • A projektmunkáról állandó információ a helyi és iskolai lapokban, a helyi televízióban, kiállítás rendezése a város frekventált helyein, hangverseny rendezése a zeneiskolában.

KONKRÉT FELADATOK

A három évre tervezett projektmunka sok-sok összetett feladatot vár el a résztvevőktől. Reméljük, hogy a közös munkánk során javulni fog tanulóink nyelvtudása, kutató munkáik megerősítik tanult tudásukat, felfedeznek majd mind szélesebb és szélesebb összefüggéseket kulturális, történelmi múltjukból, jelenükből, következtethetnek a jövőre, megerősödik identitástudatuk, és képesek lesznek a másságot megérteni, elfogadni.

Első év:

Az októberi projekttalálkozón részletes munkaterv készítése, mely tartalmazza és összegzi az előzetesen kialakított, gyerekek által javasolt témaköröket, lépés sorrendet. A munkatervnek tartalmaznia kell az állandó ellenőrzést, a határidőket, a felelősöket, ezáltal biztosítva a program pontos betartását.

Létrehozni a projekt saját home-page-t, melyen állandóan látható lennének az elvégzett munkákról szóló beszámolók, képes anyagok, video-felvételek.

Fontosnak tartjuk:

egymás iskoláinak bemutatását, a környezetek és iskolarendszerek megismertetését, a mindennapok bemutatását. Lakóhelyeinken élő más nemzetiségű emberek életét is szeretnénk megismerni, és bemutatni. Munkánkba bevonjuk a kiemelten hátrányos helyzetű tanulóinkat is.

 • Bemutató anyagot küldünk egymásnak országainkról, lakóhelyeinkről, iskoláinkról, mindennapi életünkről könyv, video és CD formájában.
 • Az év körforgásának megfelelően bemutatjuk az országunkra, nemzetiségeinkre jellemző népi szokásokat, hagyományokat. (Pomáz öt nemzetiségű település: cigány, sváb, szerb, szlovák, magyar) Ezekhez kapcsolódóan apró ajándéktárgyakat készítünk és elküldjük a partneriskoláknak.
 • Elküldjük egymásnak nemzetiségünkre jellemző szabadtéri, népi gyermekjátékainkat játékszabály leírással, és mi is vállaljuk, hogy megtanuljuk a partneriskolákban tanuló gyermekek kedvenc játékait, melyet video felvételen örökítünk meg.
 • A mi általunk megtanult játékokat, dalokat hangverseny formájában előadnánk az iskolai diáknapon, majd játszóházi keretekben továbbtanítanánk az érdeklődőknek.
 • Kiállítást rendezünk a kapott anyagokból, ahol tanulóink, és a város lakói is megismerhetik a projektben résztvevő többi iskolát, nemzetiségüket, növendékeik lakóhelyét, munkájukat.

Terveink szerint a partneriskolák tanáraival együtt megvitatnánk a hátrányos helyzetű, nehezen kezelhető diákok nevelésének kérdéseit, lehetséges módszereket dolgoznánk ki ennek a közös problémának megoldására.

Az első év konkrét diák produktuma a kiállítás, a hangverseny, a videofelvétel lenne. A tanári produktum egy kérdőív kidolgozása, melyben a hátrányos helyzetű tanulók jobb, hatásosabb motivációs rendszerét dolgozza ki.

Második év

Terveink szerint ennek az évnek a diákok által végzett feladata lenne a partnerországok szociális, kulturális életének és földrajzi, gazdasági viszonyainak megismerése, illetve saját országunk bemutatása e paraméterek alapján. Az információk megszerzése után pedig megállapítani a hasonlóságokat és a különbözőségeket a témákban.

E munka pontos menete, terve a projekttalálkozókon, az e-maileken keresztül kerülne pontosításra, az előző év munkájának, tapasztalatainak, értékelésének felhasználásával. Itt kell összeállítani az összehasonlítással kapcsolatos szempontrendszert is. A tanári munka a hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatos kérdőívek feldolgozása, összegzése, javaslat készítése a probléma megoldásra.

A második év konkrét diák produktuma poszterek, videok készítése a városokról, országokról, monográfia készítése az előzőekben leírt szempontok szerint és ennek a monográfiának sokszorosítása CD formájában.

Harmadik év

Megismerni a partnerországok történelmi-politikai küzdelmét az Uniós csatlakozással összefüggésben. Az EU-s országok rövid történelmi áttekintése, a legfontosabb eseményeken keresztül. Az EU történelme röviden, szervezeti felépítésének áttekintése.

A projekttalálkozók feladata a történelmi kutatási vázlat elkészítése, a végső vizsgálatok szempontsorainak meghatározása a hasonlóságok és különbözőségek tekintetében. Ekkor döntenénk a végtermék pontos formájáról is, mint például video, CD, web-oldalak, kiadványok.

A pedagógiai munka megvitatása, kiértékelése a hátrányos helyzetű tanulók motiválásáról a partneriskolák tanárai között.

A hatékony projektmunka feltétele a félévenkénti projekttalálkozó, mely biztosítja a lehetőséget a munka folyamatának meghatározására, értékelésére. Ekkor találkozhat néhány növendék is partner társaival, tapasztalatokat szerezhet diák és tanár egyaránt.

A Pomázi Zeneiskola diákjainak és tanárainak nagy jelentőségű ez a munka. Megismerkedhetünk Európa különböző országaiból származó zenékkel, népi játékokkal, összefüggéseiben láthatjuk a zene - történelem - gazdaság - kultúra fejlődését más országok szemszögéből is. Ez a megszerezhető tudás az iskola pedagógiai programjához is közel áll, hiszen vállaltuk, hogy nemcsak a zene iránt nyitott gyermekeket képezünk, hanem az egyetemes kultúra megismerését és megértését is segítjük.

Az így megszerzett tudást, tapasztalatokat más magyar művészeti iskolák számára is továbbítani tudjuk.

A projektben különböző gazdasági felkészültségű országok vesznek részt. Beletekintve ezek mindennapi életébe, növendékeink és tanáraink reálisabban láthatják Magyarország pillanatnyi helyzetét Európában.

Szeretnénk elérni, hogy növekedjenek a közös munkában résztvevő diákok, a hátrányos helyzetű diákok és pedagógusok ismerete az európai dimenziókról, és az abban való jártasságok kialakuljanak egymás kölcsönös megismerése és a közös munka által.

.